Levegger

På samme måte som det i Plan- og bygningsloven er satt bestemmelser for hvor høye rekkverk skal være, er det inntatt regler for hvor høye leveggene kan være. En levegg er, i prinsippet, en fasadeendring, som skal meldes til kommunen. Normalt aksepteres inntil 1,8 m, når leveggen er festet til eksisterende bebyggelse. Det anbefales å innhente eventuelt berørt nabos samtykke, og da skriftlig.

Men, som sagt, her eksisterer ulik praksis kommunene imellom: Spør!

Produksjon:

Alle levegger blir produsert i Dalane Safetys lokaler på Helleland.